Oznamy

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s vírusom korona  
výbor lesnej spoločnosti rozhodol o zrušení nižšie uvedeného  
valného zhromaždenia. Nový termín valného zhromaždenia  
bude včas oznámený všetkým účastníkom.  

Srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového  
spoločenstva Lesnej spoločnosti Meľuch p.s. Svinia, ktoré sa  
uskutoční 28.3.2020 o 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu obce Svinia. 

Program: 
1. Prezentácia účastníkov od 14:30 hod. 
2. Privítanie a úvod 
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
4. Správa o činnosti LS za rok 2019 
5. Správa o hospodárení LS za rok 2019 
6. Správa revíznej komisie LS za rok 2019 
7. Správa o plnení LHP za rok 2019 
8. Schválenie výplaty odmien za členstvo v spoločenstve za rok 2019 
9. Diskusia 
10. Uznesenie 
11. Záver 

Po ukončení rokovania budú vyplácané odmeny za členstvo v spoločenstve a podané občerstvenie. 
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať 
na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané a overené splnomocnenie.