História spoločnosti

Výmerom vydaným 14.9.1948 povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy podľa § 1.odst.1 nariadenia č.104/1946 Zb. n. SNR o vlastníctve lesnej pôdy, pridelenej podľa nariadenia č. 104/1945 Zb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Zb. n. SNR boli pridelené lesnému spoločenstvu A. Meľuch a spol. vo Svinej do vlastníctva lesné nehnuteľnosti v celkovej výmere 77,25 ha v katastrálnom území obce Svinia od bývalého vlastníka LADISLAVA GHILLANNYIHO ml.

  • 2.11.1948 sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie lesného spoločenstva. Spoločenstvo malo 39 schválených členov.
  • 2.5.1950 sa konala revízia prídelov lesov zo skonfiškovaných a zrevidovaných lesných majetkov.

V roku 1993 bola založená združená lesná spoločnosť obce Svinia, kde boli združené:

  • Lesná spoločnosť Kuchár a spol. s výmerou 113 ha 59 á 04 m2
  • Lesná spoločnosť Korínek a spol. s výmerou 31 ha 32 á 35 m2
  • Lesná spoločnosť Meľuch a spol. s výmerou 77 ha 25 á
  • Spoločný les Hlože s výmerou 24 ha 86 á 87 m2
  • Spoločný pasienok Hlože s výmerou 36 ha 28 á 90 m2 - /15 ha PD Šarišan – orná pôda/

Spoločnosť Meľuch a spol. zastupoval p. Miroslav Miščak v rokoch 1994 – 1996. V tomto období lesy obhospodarovali Lesy Slovenskej republiky /LESPRO/.

23.1.1996 požiadala lesná spoločnosť Meľuch a spol. Lesný oblastný závod Prešov, aby neprevádzali žiadne ťažobné úkony.

Dohodou zo dňa 28.7.1998 Lesy Prešov odovzdali Lesnej spoločnosti Meľuch a spol. nehnuteľnosť. Dohoda bola podpísaná 15.2.1999.

Lesná spoločnosť Meľuch a spol. bola vedená na Obvodnom lesnom úrade Prešov od 29.2.1996 ako spoločnosť bez právnej subjektivity pod č. E – 0036/PO. Na liste vlastníctva bolo zapísaných 57 členov.

Spoločnosť Meľuch a spol. v rokoch 1997 – 2008 zastupoval splnomocnenec spoločníkov František Kandra. Výbor spoločnosti v zložení: Miroslav Miščak, Agnesa Uličná, František Meľuch st., Vincent Novotný, Ľuboš Mižák. Činnosť hospodára vykonával Jozef Guľas.

Od roku 2009 – 2013 spoločnosť zastupoval splnomocnenec spoločníkov Miroslav Miščak. Výbor spoločnosti v zložení: Agnesa Uličná, František Meľuch st., Vincent Novotný, Ľuboš Mižák. Na VČS 16.2.2013 sa funkcie člena výboru vzdal František Meľuch st. a na jeho miesto bol zvolený František Meľuch ml. Činnosť hospodára vykonával Pavol Gerba.

Od roku 2011 sa spoločnosť riadila stanovami, ktoré boli na VČS predložené a schválené.

Valné zhromaždenie zo dňa 14.12.2013 v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách rozhodlo o prechode spoločnosti bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou, pričom bol

  • pozmenený názov na Lesná spoločnosť Meľuch p. s. Svinia, Hlavná 85/8, 082 32 Svinia,
  • schválená zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti,
  • schválené stanovy spoločnosti.

Spoločnosť bola zapísaná na Okresnom úrade do registra pozemkových spoločenstiev: R-0048/PO.

Na liste vlastníctva bolo zapísaných 69 členov.

Činnosť spoločnosti podlieha lesnému hospodárskemu plánu na roky 2014 – 2024.